Το Ίδρυμα συμμετέχει σε Έργα εντεταγμένα σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και προωθεί δράσεις σχετικές με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και τα προηγμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, την διασυνοριακή συνεργασία, την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, την καταγραφή σε οπτικούς δίσκους της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου κ.α.

Είκοσι τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Ίδρυμα έχει ολοκληρώσει ή συμμετέχει στα ακόλουθα έργα:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (EVAH)
CRAFTSMATCH
PROHERBS
CRAFTSNET
HERITOUR
LINK-ALL
ECOSTEP
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ
TERRA-COASTLINK
NORTOUR (Northern Greece Tourism Information Network)
RISE (Regional Information Strategy for Epirus)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGY)
Η ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THERMIE B)
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (JOULE II)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (SYNERGY)
ELECTRONIC COMMERCE
TOURNONCOAST
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ
CHAMELEON
HYPERTOUR
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
CD-ROM ZEUS και PYRRΗUS
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜ

© 2014 Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ